Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. För att du skall få en automatisk meddelande så måste du vara registerad i vår register, är du osäker så hör av dig. Sotning och brandskydd regleras i lagen. Alla medlemsföretag och medlemsorganisationer betalar en serviceavgift. Sotning. 3 kap. Ladda ner sotningsjournal (pdf) Ladda ner sotningsjournal (docx) Sotning. Sotningsstjänster enligt lagen om skydd mot olyckor Sotningstjänster är ett samlingsnamn för dels sotning (rengöring), dels brandskyddskontroll av eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Detta innebär att kommunen bara får tillåta sådan sotning om den enskilde visar att det görs på ett betryggande sätt. 1 § En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap. På Öland har detta ansvar överförts till den gemensamma organisationen Ölands kommunalförbund. I Lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. Den lag som styr sotning och brandskyddskontroller i Sverige heter Lagen om skydd mot olyckor LSO 2003:778I den styrs de vilka objekt som ska sotas och brandskyddskontrolleras.

Lagen om skydd mot olyckor. Detta kallas för sotningstaxa och är en fastställd avgift, på samma sätt som andra avgifter för kommunala tjänster, t ex dagisavgift och soptömmningsavgift. Vad säger lagen? På Öland har detta ansvar överförts till den gemensamma organisationen Ölands kommunalförbund. Det som enligt lagen om skydd mot olyckor måste sotas och rengöras regelbundet är eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök. Kommunen har, enligt lagen om skydd mot olyckor, rätt att bestämma om de avgifter som får tas i samband med sotning och rengöring av imkanaler. Kommunen har, enligt lagen om skydd mot olyckor, rätt att bestämma om de avgifter som får tas i samband med sotning och rengöring av imkanaler. Som privat fastighetsägare och innehavare av eldstad får du automatiskt meddelande om när det är dags att sota och kontrollera brandskydd. Kommunens skyldigheter: Förebyggande verksamhet. Så här säger lagen: Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor , FSO. Detta kallas för sotningstaxa och är en fastställd avgift, på samma sätt som andra avgifter för kommunala tjänster, t ex dagisavgift och soptömmningsavgift. Företag och organisationer som sköter sotning och/eller brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) är välkomna att söka medlemskap! På Öland har detta ansvar överförts till den gemensamma organisationen Ölands kommunalförbund. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta. Lyssna I Lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. 4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ske. Av LSO (Lagen om skydd mot olyckor) framgår att kommunen får tillåta att en fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. I Lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. Om du är intresserad hittar du mer information hos din förening. Vad kostar medlemskapet?