Litteraturstudier kan göras på flera nivåer men gemensamt är att de har en systematisk ansats med systematisk sökning (datainsamling) och systematisk granskning samt kvalitetsbedömning av data (databearbetning) som är … Uppsatsens delar. C-uppsats Arbetsterapi Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Arbetsterapi 2009:115 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/115--SE. Titel (engelsk): Elderly and sleep ... Metoden som har använts var en litteraturstudie där 15 vetenskapliga artiklar och en Visuellt intryck Kommentarer angående layout: paragraf- och rubrikindelning, finns figur/bildtexter? Referering • En akademisk uppsats undersöker • Vad en akademisk uppsats inte gör: – Berättar allt du vet om något (t.ex. C-UPPSATS 2008:007 Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta En litteraturstudie Elin Eriksson Britt-Marie Esperi Annelie Nilsson. Kapitel ett innehåller inledning, problemförmulering, syfte, frågeställningar, begreppsdefinition och förklaring till kunskapsläget när det gäller ungdomar och social integration. C-uppsats Institutionen för Omvårdnad . + - 10. ett spel, en spelgenre, en känd speldesigner eller en spelplattform) – Presenterar ett ämne (som en lärobok) – Förmedlar kunskaper till de som inget kan något om ämnet Tips till dig som skriver uppsats Biblioteket hjälper dig som skriver uppsats på kandidat- eller magisternivå på olika sätt. 1 Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för hälsa och rehabilitering Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Här finns tips för dig som gör en litteraturstudie, på termin 5 kallat en kritisk litteraturgranskning. Du erbjuds till exempel ofta en föreläsning med bibliotekarie under metod- eller uppsatskurs för att friska upp dina kunskaper i att söka litteratur. Utarbetad av Dreiman (2009) 9. Här finns tips för dig som gör en litteraturstudie. Köp Att göra systematiska litteraturstudier : (översiktsstudie) som är en relativt ny och användbar metod för litteraturstudier Vår uppsats kommer att läggas upp på följande sätt. I kapitel två belyser vi tidigare integrationspolitik och dess betydelse för för den Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen : En kvanitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Sökning: "c-uppsats litteraturstudie" Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden c-uppsats litteraturstudie.. 1. Finns i lager. En kritisk litteraturgranskning är en systematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. UPPSALA UNIVERSITET C-uppsats Styrketräning av höftmuskulatur vid behandling av kvinnor med patellofemoralt smärtsyndrom - En litteraturstudie Strength training of the hip musculature in the treatment of women with patellofemoral pain syndrome - A literature review Författare Handledare

Kraven för B-uppsatsen är oftast formulerade som en halv C-uppsats, eller en förlängd hemtenta. Statsvetenskapliga institutioner bidrar ofta med instruktioner som lämnar mycket övrigt att önska som ger statsvetaren trygghet i uppgiften och känslan av att de vet exakt vad som ska göras.