Tänk på att vid anläggning av nya diken skall Skogsstyrelsen kontaktas i god tid innan genomförande. Vi utför rensning av dina skogs- och inägodiken. innebär att gamla diken rensas och att det grävs nya kompletterande diken. Genom att underhålla befintliga diken kan också behovet av skyddsdikning minska efter föryngringsavverkning.

Används vid rensning och uppkastning av slam och dy ur exempelvis dräneringsdiken.


Dikesrensare Ysta för rensning av diken, åar och sjöar. Rensning av diken är ofta mycket eftersatt, och är i ett stort behov att göras om man skall få ett bra resultat på den kommande generationen skog. Nu finns ett nytt verktyg som hjälper till att prioritera vilka diken som ska rensas. Hydraulisk drivning 90-100 l/min och 210 bar. Både produktions- och miljöaspekter ska vägas in. Rensning av skogsdiken utförs för att bibehålla trädtillväxten. Det nya verktyget DitchFlowTracker använder digitala höjdmodeller som genererats från de senaste laserskanningarna som gjorts med flygplan över Sverige. Inför en rensning behöver en noggrann planering göras. Läs mer om dikning på Skogsstyrelsens webbplats. Byte av vägtrummor och rensning av vägdiken Utrustad med kraftigt böjda knivar och ställbar utkastarplåt. Dikesrensaren Ysta Q monteras på bärarens befintliga arm. Maskinell rensning krävs vid större rensningar.

Både fräsning och maskingrävning kan användas vid dikesrensning.

Hälften av Sveriges diken fungerar inte. Vi hjälper dig gärna med myndighetskontakterna. Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har ansvar för tillsynen av de åtgärder och verksamheter som utförs inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt förutom den tillsyn som utövas av Kemikalieinspektionen.

I de flesta fall är det mjuka marker som berörs, och det är svårt att komma dit med en grävmaskin. 6 § MB.

Det sparar tid, resurser och minskar miljöpåverkan. Dikesrensning är en lönsam skogsvårdsåtgärd då det bidrar till ökad skogsproduktion.
Webergs Entrepenad utför markarbeten och grävjobb såsom skogsvägar, rensning av diken, nedgrävning av jordvärmeslang, planeringsarbeten, grundarbeten till hus, garage, altaner, dränering av husgrunder och nyanläggning av dagvattenledningar utförs av Webergs Entreprenad i Falköping med omnejd. Skogsstyrelsen utövar tillsyn av skyddsdikning och rensning av diken enligt 12 kap. Fräsning förutsätter att de gamla dikena kan grenslas. Rensning av diken. Effektiv och hög kapacitet.