I Sigtuna kommun har vi visionen om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. / Förvaltningar och kontor / Komfast; Komfast. Sigtuna kommun har satt som vision att år 2030 vara den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva och verka i.

Förvaltningar och kontor Förvaltningarna ansvarar för att bereda beslutsunderlag samt att förverkliga och genomföra beslut fattade av politikerna. ; AB SigtunaHem Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun. För att nå dit har vi ett gemensamt skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på … För att hantera allt detta krävs en organisation med anställda. - Jag gillar högt satta mål, det ska kännas kittlande. Kommunen har hand om skolor och förskoleverksamhet, äldreomsorg, vatten, avlopp och gator, bostadsplanering, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat. Komfast strävar efter att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler till kommunens verksamheter och invånare samt arbetar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Vi har potentialen, den här kommunen sticker ut och har fantastiska möjligheter. Det är kommunstyrelsen och bygg- och trafiknämnden.

Kommundirektören är högsta tjänsteperson och har ansvar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten. Vart fjärde år väljer invånarna i allmäna val de politiker som ska representera dem och fatta beslut i olika frågor. Stadsbyggnadskontoret har två politiska instanser som hanterar kontorets verksamhetsområden. / Förvaltningar och kontor / Stadsbyggnadskontoret; Stadsbyggnadskontoret. Helägda bolag och bolag där kommunen äger en majoritetspost.

Energioperatörerna AB Anskaffar, administrerar och levererar gatubelysning inom Sigtuna kommun. Kommunens fastighetskontor, Komfast, har till uppgift att förvalta kommunens fastigheter. Därför känns Sigtuna kommuns vision superhäftig - och realistisk.